Tieto­suo­ja­se­loste

Suomen Laitos­teks­tii­lit Ky

 1. Rekis­te­rin­pi­täjä

Nimi: Suomen Laitos­teks­tii­lit Ky

Y‑tunnus: 1594074–0

Osoite: Laaja­kaista 3, 96400 Rovaniemi

Puhelin­nu­mero: +358 40 777 8000
Sähkö­pos­tio­soite: info@suomenlaitostekstiilit.com

 1. Rekis­te­ri­asioita hoitava henkilö

Yritys: Suomen Laitos­teks­tii­lit Ky
Nimi: Jaakko Nikula
Osoite: Laaja­kaista 3, 96400 Rovaniemi
Puhelin­nu­mero: +358 40 777 8000
Sähkö­posti: info@suomenlaitostekstiilit.com

 1. Tietosuojavastaava

Yritys: Suomen Laitos­teks­tii­lit Ky
Nimi: Jaakko Nikula
Osoite: Laaja­kaista 3, 96400 Rovaniemi
Puhelin­nu­mero: +358 40 777 8000
Sähkö­posti: info@suomenlaitostekstiilit.com

 1. Rekis­te­rin käyttötarkoitus

Kerät­tä­viä henki­lö­tie­toja käytetään

 • asiak­kaan tunnis­tau­tu­mi­seen ja käyttö­oi­keuk­sien hallintaan
 • rekis­te­röi­ty­nei­den käyttä­jien tilaus­ten toimittamiseen
 • asiakas­suh­teen ylläpi­toon ja kehittämiseen.
 1. Tieto­jen kerää­mi­sen ja käsit­te­lyn peruste

Asiak­kaan tietoja kerätään ja käsitel­lään asiak­kaan suostu­muk­sella tai asiak­kaan kanssa tehtä­vän sopimuk­sen täytäntöönpanemiseksi.

 6 Rekis­te­rin tietosisältö

Rekis­teri sisäl­tää seuraa­via tietoja: henki­lön nimi, yrityk­sen nimi, Y‑tunnus, sähkö­pos­tio­soite, puhelin­nu­mero, henki­lö­tun­nus, käyttä­jä­tun­nus ja salasana.

 1. Tieto­jen säilytysaika

Henki­lö­tie­dot säily­te­tään niin kauan kuin niitä tarvi­taan asiak­kaan kanssa tehtä­vän sopimuk­sen täytän­töön­pa­ne­mi­seksi tai asiakas­pal­ve­lun kehittämiseksi.

 1. Säännön­mu­kai­set tietolähteet

Rekis­te­riin kerätään tietoja henki­löltä itsel­tään sekä viran­omai­sen pitämistä rekis­te­reistä lain salli­missa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analy­tics ‑analy­tiik­ka­työ­ka­lun avulla.

 1. Säännön­mu­kai­set tieto­jen luovu­tuk­set ja tieto­jen siirto EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkopuolelle

Tietoja ei säännön­mu­kai­sesti luovu­teta yrityk­sen ulkopuo­lelle. Osa yrityk­sen käyttä­mistä ulkopuo­li­sista palve­lun- tai ohjel­mis­ton­tar­joa­jista saattaa säilyt­tää tietoja EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkopuolella.

 1. Evästei­den (cookies) käyttö

Käytämme sivuil­lamme ns. cookie-toimin­toa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttä­jän tieto­ko­neelle lähetet­tävä ja siellä säily­tet­tävä teksti­tie­dosto, joka helpot­taa kävijöi­den kirjau­tu­mista sivuille ja jonka avulla inter­net­si­vu­jen ylläpi­täjä tunnis­taa usein sivuilla vierai­le­vat kävijät ja voi laatia yhdis­tel­mä­tie­toja kävijöistä. Evästei­den ansiosta pystymme jatku­vasti paran­ta­maan sivujemme sisäl­töä ja voimme tarjota asiak­kail­lemme yksilöi­ty­jen tarpei­den mukai­sia tietoja ja palve­luita. Evästeet eivät vahin­goita käyttä­jien tieto­ko­neita tai tiedostoja.

Mikäli sivuil­lamme vierai­leva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainit­tuja tietoja evästei­den avulla, evästeet voi ottaa pois käytöstä useim­missa selai­missa. Tämä tehdään yleensä selai­men asetuk­sien kautta.

On kuiten­kin hyvä ottaa huomioon, että kaikki sivumme ja palve­lumme eivät välttä­mättä toimi asian­mu­kai­sesti ilman evästeitä.

 1. Rekis­te­rin suojaus

Tiedot siirre­tään SSL-suoja­tun yhtey­den ylitse. Sähköi­set tiedot on suojattu palomuu­rilla, käyttä­jä­tun­nuk­sin ja salasa­noin. Tieto­jen käyttö­oi­keus on vain niillä rekis­te­rin­pi­tä­jän palve­luk­sessa olevilla henki­löillä, jotka tarvit­se­vat tietoja tehtävissään.

Automaat­ti­nen päätöksenteko

Automa­ti­soi­tuja yksit­täis­pää­tök­siä (EU:n tieto­suoja-asetuk­sen artikla 22) ei tehdä.

Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus tarkas­taa, mitä häntä koske­via tietoja henki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on talle­tettu. Kirjal­li­nen tarkas­tus­pyyntö tulee lähet­tää allekir­joi­tet­tuna rekis­te­ri­asioista vastaa­valle henkilölle.

Tarkas­tusoi­keus on maksu­ton kerran vuodessa.

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus vaatia virheel­lis­ten tai vanhen­tu­nei­den tieto­jen oikai­sua tai poista­mista tai tieto­jen siirtoa järjes­tel­mästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoit­taa tai vastus­taa tieto­jensa käsit­te­lyä EU:n tieto­suoja-asetuk­sen artiklo­jen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus peruut­taa aiemmin antamansa suostu­mus tieto­jen käsit­te­lylle tai tehdä henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn liitty­vistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekis­te­röi­dyllä on myös oikeus kieltää tieto­jensa käyttö suoramarkkinointiin.

Ota yhteyttä!

Suomen Laitos­teks­tii­lit Ky

+358 40 777 8000

Jaakko Nikula
info@suomenlaitostekstiilit.com
Valta­katu 32, 96200 Rovaniemi
Avoinna ma-pe klo 8 ‑15