Tilaus- ja sopimusehdot

Suomen Laitos­teks­tii­lit Ky

Voimassa 8.4.2021 alkaen.

Verkko­kau­pan tuotteet myy Suomen Laitos­teks­tii­lit Ky, Y‑tunnus 1594074–0. Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityis­hen­ki­löille sekä yrityk­sille ja yhtei­söille. Toimi­tamme tuotteita kaikkialle Suomeen ja ulkomaille.

Myymälä

Tuotteita voi ostaa myös suoraan myymä­lästä. Osoite on Laaja­kaista 3, 96400 Rovaniemi (talo B, ovi E).

Tilaus­tapa

Tilauk­set tehdään pääsään­töi­sesti verkko­kaup­pamme kautta, mutta otamme myös vastaan sähkö­pos­tilla tehdyt tilauk­set, info@suomenlaitostekstiilit.com.

Maksa­mi­nen

Verkko­kau­pan maksu­vä­lit­tä­jänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y‑tunnus 2486559–4), joka on rekis­te­röity Finans­si­val­von­nan ylläpi­tä­mään maksu­lai­tos­re­kis­te­riin. Maksa­mi­seen siirry­tään Visma Payn verkko­pal­ve­lun kautta ja tiliot­teella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välit­tää maksut verkko­kaup­pi­aalle. Maksa­mi­nen on turval­lista, sillä kaikki maksu­ta­pah­tu­maa koske­vat tiedot välite­tään salat­tua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuo­li­nen taho näe maksu­ta­pah­tu­man tietoja.

Kauppa syntyy verkko­kau­pan asiak­kaan ja verkko­kau­pan välille. Verkko­kau­pan vastuulla ovat kaikki kauppaan liitty­vät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksu­ta­vat

Lasku: Jos tilaat laskulla tarkista, että lasku­tus- ja toimi­tuso­soite on oikein.
Lasku­tus­asiak­kaille lisätään laskusta aiheu­tuva kirje­kuori ja posti­merk­ki­maksu 2 €/lasku (alv 0%).

Visma Pay ‑palve­lun kautta voit maksaa verkko­pank­ki­tun­nuk­silla, lompa­kolla, maksu­kor­teilla (credit/debit), laskulla tai osamak­sulla. Käytet­tä­vissä ovat seuraa­vat maksu­ta­vat: Osuus­pankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästö­pankki, Säästö­pankki, Aktia, Paikal­li­so­suus­pan­kit, S‑Pankki, Handels­ban­ken, Ålands­ban­ken, Mobile­Pay, Master­pass, Pivo, Visa‑, Visa Debit‑, Visa Electron‑, MasterCard- ja Debit MasterCard ‑kortit, sekä Jousto ja Enter­pay Lasku yritykselle.

Mobile­Pay: Voit maksaa Mobile­Pay-lompa­kol­lasi mikäli olet salli­nut verkko­kau­poissa maksa­mi­sen sovel­luk­sen asetuk­sista. Mobile­Pay-lompa­kolla suori­te­tut maksut veloi­te­taan lompak­koon liite­tyltä maksu­kor­tilta. Mikäli maksun veloit­ta­mi­nen maksu­kor­tilta epäon­nis­tuu, Mobile­Pay-lompa­kolla maksa­mi­nen ei ole mahdol­lista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttö­eh­dot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimai­nen palvelu, jolla teet ostok­sesi nopeasti ja turval­li­sesti. Jousto on tarkoi­tettu yksityis­hen­ki­löille, jotka ovat hoita­neet raha-asiansa moitteet­to­masti. Joustolla saat 30 vuoro­kautta korotonta ja kulutonta maksuai­kaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamak­sulla voit maksaa ostok­sesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamak­sun kustan­nuk­set ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luotto­korko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostok­sia. Luoton­myön­tä­jänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoit­teessa www.jousto.com.

Visma Pay ‑maksu­pal­ve­lun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y‑tunnus 2486559–4)
Sähkö­posti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8–16)
Postio­soite: Laser­katu 6, 53850 Lappeenranta

Toimi­tus­ku­lut ja ‑tavat

Toimi­tamme tuotteita kaikkialle Suomeen. Käytämme lähetys­ten toimit­ta­mi­seen Postia. Toimi­tus­ku­lut sisäl­tä­vät myös pakkaus­ku­lut ja ALV:n (24 %). Toimi­tus­ku­lumme ovat tilauk­sen koosta riippuen alkaen 11,16 € (sisäl­täen 24 % alv:n.) Huom.! Paketin säily­ty­saika postissa on 7 vrk.

Toimi­tusaika on noin 3 – 14 arkipäi­vää. Mikäli toimi­tus viiväs­tyy, ilmoi­tamme asiak­kaille sähkö­pos­titse tai puhelimitse.

Palau­tuseh­dot

Meille on tärkeää, että olet tyyty­väi­nen ostok­siisi! Verkko­kau­pas­tamme ostami­nen on turval­lista, ja asiak­kail­lamme on aina Suomen kulut­ta­ja­suo­ja­lain mukai­nen 14 päivän palau­tusoi­keus. Jos tuote ei vastaa odotuk­siasi, voit palaut­taa sen, mikäli tuote on käyttä­mä­tön, siinä kunnossa, jossa sen vastaa­no­tit. Tuote on palau­tet­tava viimeis­tään 14 päivän kulut­tua palaut­ta­mi­sil­moi­tuk­sen tekemi­sestä. Voit ilmoit­taa meille palau­tuk­sesta joko sähkö­pos­titse osoit­tee­seen info@suomenlaitostekstiilit.com tai puheli­mitse numeroon +358 40 777 8000. Liitä palau­tuk­sesi mukaan vapaa­muo­toi­sen viesti, josta ilmenee alla olevat tiedot.

Viestissä on oltava seuraa­vat tiedot:

– tilaa­jan nimi ja osoite
– tieto palau­tet­ta­vasta tuotteesta / palau­tet­ta­vista tuotteista
– tilaa­jan tilinu­mero IBAN-muodossa.

Vie tuotteet Postiin ja kerro, että kyseessä on asiakas­pa­lau­tus. Palau­tuso­soite: Suomen Laitos­teks­tii­lit Ky, Laaja­kaista 3, 96400 Rovaniemi. Postin palau­tus­nu­mero 607758.

Liitä palau­tuk­sen mukaan aina nimesi ja osoit­teesi ja pakkaa tuotteet huolel­li­sesti, jotta ne eivät vahin­goitu kulje­tuk­sen aikana. Säilytä Postista saamasi kuitti tosit­teena palau­tuk­ses­tasi. Kun olemme vastaa­not­ta­neet ja tarkis­ta­neet palau­tuk­sesi, hyvitämme palau­tuk­sesi arvon Bambo­ran maksu­pal­ve­lun kautta 14 vuoro­kau­den sisällä sille maksu­ta­valle, jota käytit tilatessasi.

Huomaat­han, että tilauk­sen nouta­matta jättä­mi­nen ei täytä palau­tuseh­toja. Nouta­matta jätetystä lähetyk­sestä perimme palau­tus­ku­lut 9 €.

Muuta

Pidätämme oikeu­den muuttaa toimi­tuseh­to­jamme. Asiak­kaan on ennen tilausta tutus­tut­tava kulloin­kin voimassa oleviin toimi­tuseh­toi­hin. Tilauk­sen tehdes­sään asiakas hyväk­syy toimi­tuseh­dot. Pyrimme pitämään verkko­kaup­pamme aina hyvin ajan tasalla.

Tuottei­tamme ei myydä jälleenmyyntiin.

Tilauk­set tehdään pääsään­töi­sesti verkko­kaup­pamme kautta, mutta otamme myös vastaan sähkö­pos­tilla tehdyt tilaukset.

Suomen Laitos­teks­tii­lit Ky oikeu­den peruut­taa tilaus tai toimit­taa sen vajaana, mikäli saldo- tai tekni­siä virheitä ilmenee.

Jos kauppa­so­pi­musta koske­vaa erimie­li­syyttä ei saada ratkais­tuksi osapuol­ten välisillä neuvot­te­luilla, kulut­taja voi saattaa asian kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan (www.kuluttajariita.fi) ratkais­ta­vaksi. Ennen asian viemistä kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan käsit­te­lyyn kulut­ta­jan tulee olla yhtey­dessä maistraat­tien kulut­ta­ja­neu­von­taan (www.kuluttajaneuvonta.fi).